rockgoerchen

Ciao Lüütlis...

Jooo ech schriebe au weder mol ?bis ine =) Be jo mega lang n?mme dene gse... das lied dara das ech mini PC-Sucht hender mer glo haa =) Aber ech cha mech jo trozdem weder mol m?lde...

?hm....joooo...ech ha so kei plan wAS ech schriebe sell!?

ach egal ech schrieb am beschte gar nexx meh

Easy m?chets guet ond sch?ns neus joohhr...

laura

1 Kommentar 27.12.05 07:54, kommentieren